/

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

 

3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w dzienniku i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.

 

4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

 

5. Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 15 lat.

 

6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.

 

7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 

8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.

 

9. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału  (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30–7.00) i  oddać je pod opiekę  nauczyciela który w tym czasie pełni dyżur, a ta następnie powierzy je opiece nauczyciela wychowawcy.

 

10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.

 

11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.

 

12. O godzinie 8.15 przedszkole zostaje zamknięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi.

 

13. Ponowne otwarcie przedszkola następuje o godzinie 14 – w porze odbierania dzieci z przedszkola.

 

14. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

 

15. Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola zapewnia się dodatkową opiekę. Na grupę 15 „maluchów” przypada 1 dodatkowy opiekun. Na grupę 4,5 i 6-latków przypada 1 dodatkowy opiekun.

 

16. W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców/prawnych opiekunów zostaje sporządzona pełna dokumentacja, wynikająca z odrębnych przepisów.

 

17. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. Jeżeli organizuje się wyjazdy dłuższe niż jednodniowe, dyrektor obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

18. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.

 

19. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

 

20. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej (zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe).

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka