PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W  CZAPLINKU

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ø      Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Ø      Na podstawie art.22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zmianami).

 

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną  organizuje dyrektor.

2.  Osobą, do której należy planowanie i koordynowanie udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wychowawca grupy (po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i inspektorem oświaty).

To on ustala:

·         formy udzielania tej pomocy,

·         okres ich udzielania,

·         wymiar godzin, w których  będą realizowane

  Wychowawca odpowiedzialny jest za dokumentację dotyczącą udzielania                   pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Dla wychowanka posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego, zespół nauczycieli z nim pracujących opracowuje IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) oraz Program Rewalidacji. Oryginał dokumentów znajduje się w gabinecie wicedyrektora ds. pedagogicznych, w teczce wychowawcy zaś ksero.

4. IPET tworzy się po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. W miarę potrzeb można w nim dokonywać modyfikacji. Powinien on zawierać następujące informacje:

·   imię i nazwisko wychowanka, rok urodzenia, nazwa placówki, etap edukacyjny, rok szkolny, numer orzeczenia, data jego wydania;

·          rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; opracowane wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania: mocne, słabe strony, trudności i ich przyczyny;

·         tygodniowy rozkład zajęć;

·  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

·  rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

·         formy i metody pracy z dzieckiem;

·         zatwierdzone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

·         zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.

5.      Dla dzieci  objętych  pomocą opracowuje się indywidualne lub grupowe programy pomocy psychologiczni-pedagogicznej dokumentowane w dzienniku pracy nauczyciela.

6.      Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

 

·          zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych,

·          złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka pomocą,

·          o zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje wychowawca: na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub specjalistyczne.

7.      Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się niezwłocznie po stwierdzeniu u dziecka specjalnych potrzeb, otrzymaniu opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub z początkiem roku szkolnego w przypadku tworzenia klas terapeutycznych.

·         O potrzebie objęcia dziecka pomocą wychowawca informuje rodzica zapraszając go telefonicznie lub pisemnie na spotkanie (przedstawia: formy udzielania pomocy, okres i wymiar godz. w których będą realizowane- zał. 1).

8.      W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana może być w formie:

a.       zajęć rozwijających uzdolnienia,

b.       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

c.       zajęć specjalistycznych:

·     korekcyjno-kompensacyjnych,

·    logopedycznych,

·    socjoterapeutycznych,

·    innych o charakterze terapeutycznym,

d.       porad i  konsultacji dla dzieci,

e.       porad,  konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla nauczycieli i rodziców

f.        zajęć rewalidacyjnych

9.      Działaniami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej obejmowani będą    

w szczególności wychowankowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych czyli:

·       niepełnosprawni,

· zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub niedostosowani społecznie,

·       z zaburzeniami komunikacji językowej,

·       przewlekle chorzy,

·       znajdujący się w sytuacjach traumatycznych lub kryzysowych,

·       zagrożeni niepowodzeniem edukacyjnym,

·       zaniedbani środowiskowo,

·       z trudnościami adaptacyjnymi,

·       szczególnie uzdolnieni.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.  Karta informacyjna dla rodziców.

2.  Wzór karty zbiorczej dla grupy z wykazem wychowanków objętych różnymi formami pomocy.

3. Wzór IPETU.

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 30.10.2013r.

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Godło Polski
Aktualny czas w Czaplinku:
Herb Czaplinka